SPRAWOZDANIA

Bilans 2021

Bilans 2020

Bilans 2019 tabela

Bilans 2019


Bilans 2018

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Zdarzenia nadzwyczajne

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Informacja dodatkowa

Wyciąg danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki