O SZKOLE

Nasze Liceum to szkoła o niepowtarzalnym klimacie. Historia splata się tu z teraźniejszością. Duchowy testament Patrona realizujemy poprzez edukację i wychowanie przygotowując młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży przygotowano szeroką ofertę kształcenia w klasach o zróżnicowanych profilach. W ostatnich latach powstały klasy dziennikarskie, językowe, informatyczne, europejska, prawnicza.

Uczniowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych i sportowych. Młodzież naszej szkoły w czasie zajęć sportowych korzysta z obiektów OSiR – hali sportowej, siłowni, bieżni, krytej pływalni. W okresie zimowym uczniowie korzystają również ze sztucznego lodowiska przy Ratuszu. Ponadto uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych pracowni komputerowych i dwóch multimedialnych centrów informacji z dostępem do internetu.

Efektem pracy uczniów i kadry pedagogicznej naszej szkoły są sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dbając o zabytkowy gmach Akademii staramy się by był on tętniącym życiem centrum intelektualnym naszego miasta dlatego organizujemy sesje naukowe, spotkania z ludźmi kultury i polityki, festiwal sztuk teatralnych w językach. obcych, konkurs piosenki anglojęzycznej, spotkania poetyckie. Szkoła jest organizatorem Okręgowego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Dla młodzieży spoza miasta Zamościa istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej nr 1 przy ul. Okrzei 6A lub nr 2. przy ul. Szczebrzeskiejj 41.

 

Zajęcia pozalekcyjne

Działalność szkoły nie zamyka się w ramach zajęć lekcyjnych. W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój zajęć pozalekcyjnych, wśród których ważną rolę spełniają koła zainteresowań o charakterze przedmiotowym, artystycznym i sportowym. Rozwijają one zainteresowania i uzdolnienia uczniów i przyczyniają się do osiągnięć szkoły na konkursach i olimpiadach.

 Zespoły przedmiotowe 

W liceum pracują trzy zespoły przedmiotowe, które integrują środowisko nauczycielskie, koncentrują swoje wysiłki na podnoszeniu efektywności pracy, przeprowadzaniu pomiaru dydaktycznego, zajmują się korelacją przedmiotową i doskonaleniem nauczycieli. Ponadto działają zespoły poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem nauczania.

 Zespoły wychowawców klas

Praca wychowawcza i opiekuńcza koordynowana jest przez komisję wychowawców klas. Inicjuje ona różnorodne formy działalności o charakterze kulturalnym, naukowym i społecznym. W procesie wychowawczym zwraca się uwagę na łączenie pięknej tradycji ze współczesnością, tworząc jednocześnie tradycję dla następnych pokoleń uczniów.
Ważne zadanie wychowawcze spełniają uroczystości szkolne przygotowane przez zespoły uczniów klas trzecich z wychowawcami. Do najciekawszych i najbardziej wartościowych należą: ceremoniał przyjęcia młodzieży klas I w poczet uczniów liceum, spotkania opłatkowe w szkole i internacie, Dzień Patrona szkoły i przegląd pracy pozalekcyjnej. Ta ostatnia forma weszła na stałe do kalendarza imprez szkolnych przed trzema laty.

 Biblioteka i czytelnia

    Rolę kształcącą i wychowawczą spełnia biblioteka i czytelnia szkolna. Szkolna biblioteka jest skomputeryzowana i posiada ok. 40 tys. pozycji księgozbioru na bieżąco aktualizowanego. Z czytelni dziennie korzysta średnio 50 osób a wypożyczeń jest około 100 dziennie.