STATUT SZKOŁY I REGULAMINY

Statut Szkoły

 

Załączniki w § 50, stanowiące integralną część niniejszego statutu dostępne w bibliotece szkolnej:

Szkolne Zasady Oceniania
Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Regulamin przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym
Regulamin wycieczek szkolnych
Regulamin Pracy
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Regulamin pracy Biblioteki Szkolnej
Regulamin rekrutacji
Opis stroju szkolnego