STATUS SZKOŁY

Ponadpodstawowa Szkoła Publiczna.
Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Zamość.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.