STATUS SZKOŁY

Ponadgimnazjalna Szkoła Publiczna. Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Zamość.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.